Loading...

0
Loading
Košík je prázdny
Do dopravy zadarmo do Zásielkovňe zostáva  
 VIR-KILL + 400 ml 400 ml

VIR-KILL + 400 ml 400 ml

Alkoholový dezinfekčný roztok

Ďalšie informácie >

5.55 €

Výrobca: TOPVET

ID: 60609


skladom 10+ kusov

Tento produkt si spolu s vami prezerá ďalších 5 ľudí


 
5.55

VIR-KILL+ Alkoholový dezifekční roztok - 400ml Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou Cílový organismus: bakterie, plísně viry        Nebezpečí: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu Nebezpečenstvo: H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý. P305 + P351 + P338 + P313 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich jednoducho vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk. Účinný proti vírusom. Nefarbí. Nezapácha. Len na vonkajšie použitie na zdravú kožu. Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Návod na použitie: Použite dostatočné množství prípravku (2x3 ml), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotrite po celých rúk a zápästiach; zvláštnu pozornosť venujte kožičke okolo nechtov a záhybom v koži. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Neoplachujte. Ak sa prejavia zdravotné problémy (pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo v prípade pochybností kontaktujte lekára. V prípade vyhľadania lekárskeho ošetrenia informujte lekára o použitom prípravku, poskytnite mu informácie zo štítku a informáciu o poskytnutej prvej pomoci. Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10° C/+25° C. Skladovatelnost 30 měsíců / Skladovanie: v originálním obale, při teplote -10° C/+25° C. Skladovateľnosť 30 mesiacov Doprava: Přípravek je v režimu ARD (silniční přeprava nebezpečných věcí). Doprava: Prípravok je v režime ARD (cestná preprava nebezpečného tovaru). Bezpečnostní list ke stažení Výrobce: Green idea s.r.o. Vodova 40 612 00 Brno, Královo-Pole Tel.:  541 232 435